ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพ
พร้อมมาตรวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จำนาน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)