ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลาย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลาย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (E-bidding)  ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เนื่องจากมีผู้เสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียวกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖Views : 14
ส่งข้อความ
Skip to content