คณะ

หน่วยงานเว็บไซต์URL
คณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์https://edu.reru.ac.th
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยhttps://ec.reru.ac.th
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีhttps://baac.reru.ac.th
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์https://flas.reru.ac.th
คณะนิติรัฐศาสตร์https://lpp.reru.ac.th
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศhttps://cs.reru.ac.th
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์https://cs.reru.ac.th
คณะบยาบาลศาสตร์https://nursing.reru.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัยhttps://grad.reru.ac.th

สำนัก

หน่วยงานเว็บไซต์URL
สำนักวิชาการและประมวลผลสำนักวิชาการและประมวลผลhttp://academic.reru.ac.th
สำนักกิจการนักศึกษาสำนักกิจการนักศึกษาhttp://sa.reru.ac.th
องค์การนักศึกษา สภานักศึกษาhttp://so.reru.ac.th
สำนักงานอธิการบดีสำนักงานอธิการบดีhttps://president.reru.ac.th
สภามหาวิทยาลัยhttps://council.reru.ac.th
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณhttps://plan.reru.ac.th
ฝ่ายการเงินhttps://salary.reru.ac.th
ฝ่ายพัสดุhttps://supplies.reru.ac.th
ฝ่ายนิตการhttps://law.reru.ac.th
ฝ่ายเลขานุการ
ฝ่ายธุรการhttps://at.reru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์https://pr.reru.ac.th
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่https://personnel.reru.ac.th
ฝ่ายยานพาหนะ
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อhttps://r-cim.reru.ac.th
หน่วยงานตรวจสอบภายในhttps://audit.reru.ac.th
ศูนย์คอมพิวเตอร์https://cct.reru.ac.th
ศูนย์วิทยบริการhttps://lib.reru.ac.th
ศูนย์ภาษา