พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
IPSR VDO CONTEST 2024
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน เนื่องในงาน "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ประจำปี พ.ศ. 2567 (ปีที่34) ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
พิธีมอบแถบหมวกและเสื้อเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมจัดเตรียมห้องเสวยพระกระยาหาร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
พิธีลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับอุดมศึกษา การผลิตสื่อเสริมสร้างความรู้
1 2 15