ประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้โอวาทนักกีฬาฟุตบอลก่อนเดินทางไปสู้ศึก TA Thailand Amateur League 2022 รอบแรก Northern Zone Group (f) Football Match

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<