คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เข้าชม : 179
วันนี้ : 2

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เข้าชม : 645
วันนี้ : 8

อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โทร. +66-813-803-894 e-mail : wichit2512@reru.ac.th

ผู้ช่าวยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย
ทร. 0857547474 e-mail : watcharagon@reru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร. 0899446872 e-mail : thanapornpan@reru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
โทร. 0817084035
e-mail : Prasertsang.sp@reru.ac.th

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาคุณภาพองค์กร
โทร. 0826837663
e-mail : kriangsak.s@reru.ac.th

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
โทร. 0956646805
e-mail : ajchareeya.baac@reru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์

ผู้ช่วยอธิการบดีโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
โทร. 0819757757
e-mail : primmala_k@reru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและสิทธิประโยชน์
โทร. 0857402426
e-mail : arayarat.baac@reru.ac.th

อาจารย์ ดร.สุริยา ปัญญจิตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และพัฒนากฏหมาย
โทร. 0956569416
e-mail : artsuriya@reru.ac.th

อาจารย์มนชิดา ภูมิพยัคฆ์

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร. -
e-mail : -

เข้าชม : 1236
วันนี้ : 31

คณบดี

เข้าชม : 484
วันนี้ : 7

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดร. วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดร.นุชากร มาศฉมาดล

ดร.นุชากร มาศฉมาดล

รองประธาน

นายประเกียรติ นาสิมมา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ดร.ธนกร เชื้อจำรูญ

ดร.ธนกร เชื้อจำรูญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

นางรัชนี พลซื่อ

นางรัชนี พลซื่อ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

นางวัชรี มงคลศรีสวัสดิ์

นางวัชรี มงคลศรีสวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

นายปรีชา อารยะสัจพงษ์

นายปรีชา อารยะสัจพงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ณิรัชกร ทองน้อย

ดร.ณิรัชกร ทองน้อย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ดร.สกล คามบุศย์

ดร.สกล คามบุศย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวนลินี ทับพวง

นางสาวนลินี ทับพวง

ประธานสภานักศึกษา

นายวีรพล ขานน้ำคำ

นายวีรพล ขานน้ำคำ

นายยกองค์การนักศึกษา

เข้าชม : 448
วันนี้ : 8

คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ศิริ ทาโต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร สุทธิมาก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวทย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คู่ขวัญ จุลละนันทน์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังชรินทร์ ทองปาน

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงอรุณ

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู

กรรมการ

อาจารย์ ดร.วรรณษา วังแสนแก้ว

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ

เข้าชม : 471
วันนี้ : 7