ประมวลภาพกิจกรรม HUSO-SCI Open House 2023
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วันที่ มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสูข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน HUSO-SCI Open House 2023 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 15 โรงเรียน จำนวนคนเข้าร่วมกว่า 400 คน ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด