การดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2565 

 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาพลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 Download

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2564 

 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) Download

รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564

 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีพ.ศ. 2564 Download
 • รายงานการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนประจำปี 2564 Download

โครงการและกิจกรรมการตามแผน 

 • โครงการประชาสัมพันธ์ NO GIFT POLICY ไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญ หรือสิ่งอื่นใดในทุกเทศกาล Download
 • โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส Download
 • รายงานการสร้างความเข้าใจเรื่องกฏ ระเบียบ Download
 • รายงานการสรุปผลการดำเนินโครงการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ Download
 • รายงานการสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน Download
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน Download
 • สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Download
 • ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส Download
 • ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download