ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การจัดสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้กำหนดการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม และวันที่ ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังต้องควบคุมสถานการณ์และป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้ออย่างต่อเนื่อง และมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ควบคุม (สีแดง) ตามประกาศแนบท้ายจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานการสอบปลายภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การก ากับดูแลของคณะ จึงออกประกาศดังนี้

๑. การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนให้ดำเนินการจัดสอบเองทุกรายวิชาตามความเหมาะสม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (คณะครุศาสตร์ ชั้นปี ๒-๓ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

๒. กรณีหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเลือกเสรีที่มีกลุ่มเรียนขนาดใหญ่ หากอาจารย์ผู้สอน มีความประสงค์จัดสอบปลายภาคแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถแจ้งข้อมูลมายังสำนักวิชาการและประมวลผล ก่อนทำการสอบ ๑ สัปดาห์

๓. การพิจารณาผลการเรียนของแต่ละคณะให้พิจารณาในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาการส่งผลการเรียน โดยน าส่งผลการเรียนถึงส านักวิชาการและประมวลผล ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (คณะครุศาสตร์ ชั้นปี ๒-๓ ภายในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

๔. สามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (คณะครุศาสตร์ ชั้นปี ๒-๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)


จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕