คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 7

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจริญแสน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงาน และการบริหารการเงินในชีวิตการทำงาน จากศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 และผู้จัดการธนาคาร มาร่วมบรรยายพิเศษในโอกาสนี้ด้วย