มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ เทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ เทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รองอธิการ คณบดี รองคณบดี ทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ นายจำลอง อ่องอ้น นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแก้ว พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะแก้ว,รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะแก้ว, ปลัดเทศเทศบาลตำบลเกาะแก้ว,รองปลัดตำบลเกาะแก้ว, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเกาะแก้ว และนักพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการด้านการศึกษา วิจัย ในด้านต่าง ๆ ของชุมชน มีเวที สัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนทุกช่วงวัย และมีการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงความเห็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกัน