การรายงานและส่งคืนข้อมูลครัวเรือนคนจนโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม การรายงานและส่งคืนข้อมูลครัวเรือนคนจน
โครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือ
เพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30น. – 12.00 น.
ณ ห้องอันดามัน โรงแรมร้อยเอ็ดโฮเทล จังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งได้ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและสอบทานครัวเรือนยากจนและนำคนจนเข้าสู่ระบบ PPPConnext เพื่อ Classify คนจนและสรุปประเภทคนจนไม่จริงและคนจนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วออกจากระบบ เพื่อให้ได้จำนวนคนจนที่แท้จริงที่จะนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาทั้งการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ดูแลตามหน้าที่และการพัฒนาโมเดลแก้จน (Operating Model) จำนวน 6 อำเภอ โดยได้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ปี 2566 การดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ได้ขยายพื้นที่ อีก 14 อำเภอเพื่อให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยการใช้ฐานข้อมูลจาก TPMAP 65 เป็นข้อมูลตั้งต้นในการค้นหาสอบทานครัวเรือนยากจน และนำเข้าสู่ระบบ PPPConnext เพื่อวิเคราะห์และจำแนกประเภทคนจนในจังหวัดร้อยเอ็ด และพัฒนากลไกความช่วยเหลือและส่งต่อครัวเรือนยากจนให้ภาคีเครือข่าย โดยการจัดทำ Poverty Forum เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานงานส่งต่อความช่วยเหลือคนจนจากในระบบออกจากระบบ จัดทำโมเดลแก้จน (Operating Model) ในพื้นที่นำร่องที่อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยนวัตกรรม / เทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับรายได้คนจนร้อยละ 40 ล่าง ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ตำบล อำเภอ / หรือแผนจังหวัด

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินกิจกรรม ตั้งปี 2564 – 2566 จากนั้นผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและทีมงานนักวิจัย ดำเนินกิจกรรมรายงานการค้นหาและสอบทานข้อมูลจากส่วนราชการ ซึ่งประกอบไปด้วยท่านปลัดจังหวัด ท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ท่านพัฒนาการจังหวัด ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร้อยเอ็ด และท่านนายอำเภอ ทั้ง 6 อำเภอ
Views : 19
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto