การรายงานและส่งคืนข้อมูลครัวเรือนคนจนโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม การรายงานและส่งคืนข้อมูลครัวเรือนคนจน
โครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือ
เพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30น. – 12.00 น.
ณ ห้องอันดามัน โรงแรมร้อยเอ็ดโฮเทล จังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งได้ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและสอบทานครัวเรือนยากจนและนำคนจนเข้าสู่ระบบ PPPConnext เพื่อ Classify คนจนและสรุปประเภทคนจนไม่จริงและคนจนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วออกจากระบบ เพื่อให้ได้จำนวนคนจนที่แท้จริงที่จะนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาทั้งการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ดูแลตามหน้าที่และการพัฒนาโมเดลแก้จน (Operating Model) จำนวน 6 อำเภอ โดยได้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ปี 2566 การดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ได้ขยายพื้นที่ อีก 14 อำเภอเพื่อให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยการใช้ฐานข้อมูลจาก TPMAP 65 เป็นข้อมูลตั้งต้นในการค้นหาสอบทานครัวเรือนยากจน และนำเข้าสู่ระบบ PPPConnext เพื่อวิเคราะห์และจำแนกประเภทคนจนในจังหวัดร้อยเอ็ด และพัฒนากลไกความช่วยเหลือและส่งต่อครัวเรือนยากจนให้ภาคีเครือข่าย โดยการจัดทำ Poverty Forum เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานงานส่งต่อความช่วยเหลือคนจนจากในระบบออกจากระบบ จัดทำโมเดลแก้จน (Operating Model) ในพื้นที่นำร่องที่อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยนวัตกรรม / เทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับรายได้คนจนร้อยละ 40 ล่าง ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ตำบล อำเภอ / หรือแผนจังหวัด

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินกิจกรรม ตั้งปี 2564 – 2566 จากนั้นผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและทีมงานนักวิจัย ดำเนินกิจกรรมรายงานการค้นหาและสอบทานข้อมูลจากส่วนราชการ ซึ่งประกอบไปด้วยท่านปลัดจังหวัด ท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ท่านพัฒนาการจังหวัด ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร้อยเอ็ด และท่านนายอำเภอ ทั้ง 6 อำเภอ