มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับการตรวจราชการประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง ตรวจติดตามและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานกระทรวง อว.

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. และคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง ตรวจติดตามและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ ซึ่งมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีการโครงการที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรับผิดชอบดังนี้

  1. โครงการมหาวิทยาลัยแห่งการคิด (Thinking University)
    – ควรพัฒนาเครื่องมือให้เหมาะกับระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องกับคณะต่าง ๆ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย และบริบทของพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ต่อไป
    – ควรจัดทำโครงการที่ต่อเนื่อง ควรลงลึกถึงกระบวนการในระบบความคิด สู่การพัฒนาเครื่องมือ ที่มุ่งสู่ผลลัพธ์คือความคิดเชิงออกแบบ (design thinking)
  2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
    – ควรพัฒนากระบวนการ Active Learning ในทุกหลักสูตรที่เน้นสาระที่สัมพันธ์กับบริบทของพื้นที่ โดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEAM (Science-Technology-Engineering-Arts-Mathematics)

จากนั้นในช่วงบ่าย ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของทั้ง 2 โครงการ ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ จากผู้ตรวจไปปรับปรุง พัฒนาและแก้ไขในลำดับถัดไป

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี