พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่  26 เมษายน  พ.ศ. 2566  เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีนายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ และท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ กล่าวต้อนรับพร้อมนำเข้าสู่การประชุมโดยมีคณะกรรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รองอธิการบดี  ผู้บริหาร  คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  ร่วมประชุมในครั้งนี้

ในการนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่น” และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ “การบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3  ของราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยทักษะการสร้างนวัตกรรมทางสังคม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 5 ผลงานตามลำดับ โดยได้มีข้อซักถาม ข้อแนะนำ และแนวทางการดำเนินงานให้กลุ่มที่มาในวันนี้ด้วย