โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566 

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566  เวลา  09.00 น. ณ  อาคารหอประชุม  60  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566   เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ  ได้มีทักษะพื้นฐานในการปรับตัวเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  และยังให้นักศึกษาใหม่มีข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  รวมไปถึงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์บัณฑิต  ด้วยกระบวนการทักษะทางวิศวกรสังคม  โดยมีรองอธิการบดี  กล่าวต้นรับ มีคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก  และนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-ภาคปกติ-ปีการศึกษา-2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-ภาคปกติ-ปีการศึกษา-2566

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี