การให้บริการ Internet และ EMAIL ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

การใช้ Internet และ EMAIL
การใช้ Internet และ EMAIL

การใช้ Internet ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เป็นผู้ให้บริการสัญญาณ Internet แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ซึ่งการเข้าใช้งาน Internet นั้น ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามกฏหมาย โดยการใช้งาน ต้องผ่านการอนุญาตด้วย Username และ Password ดังนี้

Username หรือ ชื่อผู้ใช้ คือ รหัสนักศึกษา 11 หลัก เช่น 66810101010
Password หรือ รหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวประชาชน เช่น 1459912345678

แบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้งาน Internet
แบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้งาน Internet
หน้าแสดงผลการลงชื่อเข้าใช้งาน Internet
หน้าแสดงผลการลงชื่อเข้าใช้งาน Internet

หมายเหตุ : หลังจากการ Login แล้ว ให้เปิดแท็ปหน้าแสดงผลการลงชื่อเข้าใช้งานนั้นไว้ แล้วเปิดแท็ปอื่น เพื่อใช้งาน Internet และอย่าให้ผู้อื่นได้รับรู้และนำข้อมูลของท่านไปใช้งาน


การใช้บริการ EMAIL @reru.ac.th

EMAIL ภายใต้ @reru.ac.th เป็นรูปแบบการให้บริการที่เป็น Platform ของ Gmail สามารถเข้าใช้งานผ่าน Webbrowser และ Smartphone ได้เช่นเดียวกับ Gmail

การเข้าใช้งานผ่าน Webbrowser ไปที่ URL : https://mail.reru.ac.th ส่วนของ Smartphone และ Tablet ใช้ส่วนของการ “เพิ่มบัญชี” >> “เพิ่มบัญชี Google” ข้อมูลที่ใช้ในยการลงชื่อเข้าใช้ มีดังนี้

Username หรือ email หรือ ชื่อผู้ใช้ คือ รหัสนักศึกษา ต่อด้วย @reru.ac.th เช่น 6612345678@reru.ac.th
Password หรือ รหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

แบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้งาน EMAIL @reru.ac.th
แบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้งาน EMAIL @reru.ac.th

หมายเหตุ : ในครั้งแรกที่ลงชื่อเข้าใช้งานแล้ว ขอแนะนำให้นักศึกษา ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านที่ท่านจดจำได้ ดำเนินการตั้งค่าความปลอดภัยแบบ 2 ขั้นตอน และไม่ควรนำข้อมูลของท่านไปเปิดเผย รวมถึงเมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้งานบนอุปกรณ์สาธารณะหรือไม่ใช่อุปกรณ์ส่วนตัว ควรลงชื่อออก ยหรือ Logout ออกจากอุปกรณ์นั้นยทุกครั้ง ซึ่งการให้บริการ EMAIL นี้ สามารถเข้าถึงการใชห้บริการของ Google และ Google Drives สามารถเก็บไฟล์ได้สูงสุด 250GB


การให้บริการ Office 365 >>>> คลิก <<<<

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา