โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมการศึกษาภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566  เวลา 09.00น. ณ ลานอเนกประสงค์  ชั้น 1 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมการศึกษาภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนียา  ถิรเดโชชัย  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวางแผนยุทธศาสตร์  เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน  ซึ่งมีคณะครูนักเรียน จากโรงเรียนต่าง ๆ  เข้าร่วมโครงการฯ  ทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง  มีอาจารย์  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมการศึกษาภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมการศึกษาภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566