มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ต้อนรับคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมมอบถุงพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566  เวลา 11.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ที่ได้มาจัดพิธีมอบถุงพระราชทานให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 12 ราย ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นผู้แทนมอบถุงพระราชทาน พร้อมด้วยบุคลากรของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  ในการนี้ท่านประธานได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนพระราชทาน บันทึกภาพร่วมกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดี และชื่นชม

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

คณะกรรมการการตรวจเยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมมอบถุงพระราชทาน
คณะกรรมการการตรวจเยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบถุงพระราชทาน