การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  1. ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ Download
  2. ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ Download
  3. แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ Download
  4. แบบประวัติและผลงานผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ Download
  5. แบบตรวจสอบการดำรงตำแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ Download

2566-08-ข้อบังคับ-ว่าด้วย-คุณสมบัติ.การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ-พ.ศ.-2566

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา