โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Upskill/Reskill “หลักสูตรการประกอบอาหารไทย”

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Upskill / Reskill ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีนางกมลพร วัฒพจน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ชี้แจงแนวทางการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภายในวันนี้เป็นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้แบบ E – Testing และภาคความสามารถ สาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมมีกรรมการผู้ทดสอบ 3 ท่านรวมประเมินผลการทดสอบด้วย หากผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติดังกล่าว นักศึกษาสามารถยื่นขอรับ คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไป

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กหองกลาง สำนักงานอธิการบดี


โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Upskill/Reskill “หลักสูตรการประกอบอาหารไทย“