มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้ารับโล่เกียรติยศ รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเภทหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุด ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา