กำหนดการแจกบัตรและเปิดบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

ตามที่ ธนาคารกรุงไทยมีนโยบายสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้วยการร่วมมือเป็นพันธมิตรเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะชั้นนำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ให้กระจายไปทั่วประเทศ ล่าสุดได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันผ่าน Krungthai Digital Platform รวมทั้งผลักดัน University Application ที่สามารถเชื่อมระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับทุกมิติดิจิทัลไลฟ์สไตล์ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและคล่องตัว ด้วย Virtual ID เพื่อยืนยันตัวตนและใช้แทนบัตรนักศึกษาหรือบุคลากร รวมถึงการสแกน QR Code เพื่อเช็กชื่อเข้าชั้นเรียน เช็กตารางการเดินรถเพื่อวางแผนการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย อัพเดทข่าวสารและกิจกรรม แจ้งเตือนตารางเรียนหรือการยกเลิกชั้นเรียน และสามารถลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาได้ทุกที่ รวมทั้งชำระค่าสินค้าและบริการแบบไม่ต้องใช้เงินสดโดยสามารถทำรายการและเลือกชำระเงินผ่าน University Application พร้อมรับสิทธิประโยชน์ที่เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์  ซึ่งสอดคล้องยุค New Normal ภายใต้โครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยใช้ชื่อว่า RERU Application นั้น 

ในการนี้ เพื่อให้การรับบัตรและเปิดบัตรยืนยันตัวตนของนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในการใช้ Krungthai Digital Platform ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุญาตท่านประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และระดับบัณฑิตศึกษา รับบัตรและทำการเปิดบัตรนักศึกษาเพื่อยืนยันตัวตนในวันเวลาที่แนบมาพร้อมนี้

กำหนดการแจกบัตรและเปิดบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566