โครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา “Mind care center” ประเมินสุขภาพใจกัน

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. กิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ และจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา “Mind care center” กิจกรรมที่ 2 ประเมินสุขภาพใจ โดยมีอาจารย์ประจำศูนย์คำปรึกษา “Mind care center” อาจารย์ ตีธิดา บุญทศ และ อาจารย์นภัสภรร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม มาให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสุขภาพใจ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพจิต ภายในงานมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีกิจกรรมการประเมินสุขภาพใจ เพื่อประเมินด้านสุขภาพจิตเบื้องต้น ให้กับนักศึกษา เพื่อเกิดการรับรู้ เข้าใจ เรื่องสุขภาพจิต และเพื่อสร้างเครือข่ายการดูแล และการเฝ้าระวังเพื่อนที่มีภาวะต่างๆ ทางด้านสุขภาพจิตช่วยให้คำปรึกษาได้อย่างทันท่วงที ด้านร่างกาย จิตใจ ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ประสบความสำเร็จในการเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป


โครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา “Mind care center” ประเมินสุขภาพใจกัน
โครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา “Mind care center” ประเมินสุขภาพใจกัน