พิธีลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขอบฟ้า จันทร์เจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โดย นางสุดคนึง ขัมภรัตน์ นายกสมาคมการจัดการ งานบุคคลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

พิธีลงนามฉบับนี้จัดขึ้นเพื่อ 1.ร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การจัดงานประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การฝึกอบรมแก่นักศึกษา หรือบุคลากร ของทั้งสองฝ่ายตามที่จะพิจารณาร่วมกัน 2.ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่จะเอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ 3.ร่วมมือดำเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร ภายในพิธีมีอุปนายกสมาคมฯ ด้านพัฒนาวิชาการและระบบงานทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรจากสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM (การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพด้วย)


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี