มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมจัดเตรียมห้องเสวยพระกระยาหาร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.32 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อและมรดกพ่อ” ซึ่งสหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” ที่ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจช่วยเหลือสมาชิก

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบหมายให้ อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมจัดเตรียมห้องเสวยพระกระยาหารและพระกระยาหารกลางวัน รวมทั้งห้องอาหารกลางวันและอาหารกลางวันสำหรับข้าราชบริพารผู้ติดตามเสด็จฯ ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด (บ้านนกเหาะ) อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด