ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การจัดสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้กำหนดการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม และวันที่ ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังต้องควบคุมสถานการณ์และป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้ออย่างต่อเนื่อง และมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ควบคุม (สีแดง) ตามประกาศแนบท้ายจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานการสอบปลายภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การก ากับดูแลของคณะ จึงออกประกาศดังนี้

๑. การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนให้ดำเนินการจัดสอบเองทุกรายวิชาตามความเหมาะสม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (คณะครุศาสตร์ ชั้นปี ๒-๓ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

๒. กรณีหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเลือกเสรีที่มีกลุ่มเรียนขนาดใหญ่ หากอาจารย์ผู้สอน มีความประสงค์จัดสอบปลายภาคแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถแจ้งข้อมูลมายังสำนักวิชาการและประมวลผล ก่อนทำการสอบ ๑ สัปดาห์

๓. การพิจารณาผลการเรียนของแต่ละคณะให้พิจารณาในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาการส่งผลการเรียน โดยน าส่งผลการเรียนถึงส านักวิชาการและประมวลผล ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (คณะครุศาสตร์ ชั้นปี ๒-๓ ภายในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

๔. สามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (คณะครุศาสตร์ ชั้นปี ๒-๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)


จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


Views :
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto