RERU Line Tracking Contest 2022


รางวัลการแข่งขัน RERU Line Tracking Contest 2022

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– ผู้เข้าประกวดและผู้ควบคุมจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม

การรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น.

วัน และ เวลาแข่งขัน
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 รายงานตัว เวลา: 08.30 น. ณ อาคาร MD10 คณะแพทย์ศาสตร์ ชั้น 1

หลักฐานการสมัคร
– รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
– สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของอาจารย์ผู้ควบคุมทีม (นำมาในวันแข่งเพื่อประกอบการรับรางวัล)

สอบถามเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์ โทร. 08 5144 0430 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ที่มาของข้อมูล : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM-h0ALAm63UioWQqP2789dUioAsf60-CVZH0xSImANC7Xyg/viewform


ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา