โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2565 “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ดร.นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด) ที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2565 “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” เพื่อบูรณาการความร่วมมือเกิดระบบช่วยเหลือดูแลสุขภาพในมหาวิทยาลัย ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ
โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ