โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

“โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙” วันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมกันเกรา ชั้น ๓ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชภัฏกรีนวิว พิธีเปิดงานโดย อาจารย์ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน โดยอาจารย์ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี คณะกรรมการโครงการจัดงานจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวและเสริมสร้างศักยภาพให้กำลังแรงงานสมัยใหม่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆให้แก่แรงงานตลอดจนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดการจ้างงานงานในพื้นที่เป้าหมาย โดยแบ่งช่วงเวลาในการปฏิบัติงานออกเป็น ๖ ช่วง ๑ ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการร่วมกันปรึกษาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในวันนี้ได้เข้าสู่ช่วงเวลา๕และ๖ ของการปฏิบัติงานในช่วงเวลา ซึ่งต้องมีการประเมินและนำเสนอโครงการ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยมีผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น ๑๕๐คน ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน ๒๓ ตำบล ในจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร การจัดโครงการครั้งนี้มีความประสงค์เพื่อให้ผู้รับจ้างเหมาบริการได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จให้กับผู้ร่วมงานที่สนใจ สามารถซักถามและเสนอแนวความคิดเห็นร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาต่อยอดความคิด และเพิ่มทักษะให้กับชุมชนของผู้ปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป ภายในงานได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่ชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๓ ตำบลและ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๑๑๐ คนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ๔๖ คน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการร่วมกับผู้บริหารและผู้นำชุมชน

[Best_Wordpress_Gallery id=”18″ gal_title=”25630515-001″]

ข้อมูล จาก : สำนักงานหนังสือพิมพ์ร้อยเอ็ดวันนี้

https://www.facebook.com/khaoroietwannee/posts/pfbid02MHMGSUeTv1Zk6cj1EwhFzmStXaLxmCihBa9kWeZFSLsboEvgquyo4ebJDTBuzamUl