โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx200) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร โพธนาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมประเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และ รูปแบบ Online มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) และสามารถจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อไปภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


ส่งข้อความ