มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking เป็นอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาตและสภาพแวดล้อม ซึ่งในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้กำหนด เป้าประสงค์หลัก (Primary Goal) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs) และเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University) ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักที่มหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการในปีนี้ และมอบหมายให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric World University Ranking ) โดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยเกณฑ์การจัดอันดับได้รับการกำหนดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการการใช้พลังงาน, การจัดการของเสีย, การใช้ทรัพยากรน้ำ, การจัดการระบบการขนส่งภายใน และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ในปีนี้ UI Green Metric World University Ranking ได้ประกาศผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2022 จากจำนวน 1,050 มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วม ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ได้รับการจัดอันดับเป็นครั้งแรก ได้รับคะแนน 4,200 คะแนน เป็น “อันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และเป็นอันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่เข้าร่วม ซึ่งตอกย้ำถึงทิศทางและวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Green Youth “ระดับทอง” 1 ใน 5 ของประเทศ”จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาแล้ว