ประมวลภาพโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัย และมีประสิทธิภาพ มีความรู้ซึ่งเป็นแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์สามารถนำไปใช้ในเพื่อปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัครและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในมนุษย์ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่หลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปปรับใช้กับในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกำหนดจัดโครงการ ในวันที่ 9 มกราคม ๒๕๖6 เวลา ๐๘.๓๐–๑6.3๐น. ณ ห้องมันปลา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุมแสงมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

[Best_Wordpress_Gallery id=”52″ gal_title=”25660110-01″]

ที่มา : https://www.facebook.com/groups/1441689692802855/posts/3156218231349984/