การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง คุณสมบัติและวิธีก ารสรรหาผู้อ ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชกัฏร้อยเอ็ด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ว่าด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราขภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกขื่ออย่างอื่นที่มีฐ านะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้!ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งค ณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา ที่ ๐๘๗๖/ ๒๕๖๕ ลงวันท ี่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการสรรหาผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงออกประกาศคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำ นวยการสถาบันวิจัย และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้