การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง คุณสมบัติและวิธีก ารสรรหาผู้อ ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชกัฏร้อยเอ็ด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ว่าด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราขภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกขื่ออย่างอื่นที่มีฐ านะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้!ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งค ณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา ที่ ๐๘๗๖/ ๒๕๖๕ ลงวันท ี่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการสรรหาผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงออกประกาศคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำ นวยการสถาบันวิจัย และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้
Views : 2
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto