แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 12(183)/2565 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565ส่งข้อความ