สรุปผลการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 1. นายกันตพงศ์ สกุลณา นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์
  ที่ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา เทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. ชาย
 2. นางสาวกุลิสะรา ทะนงแผลง นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ที่ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. หญิง
 3. นายอนุรักษ์ สาสิงห์ นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์
  ที่ไดัรับเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์เวท น้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ชาย
 4. นายธนาทิพย์ พิลาแหวน นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ที่ไดัรับเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 67 กก. ชาย
 5. นายทัศพร ธนาไสย์ นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์
  ที่ไดัรับเหรียญเงินการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์ลิดเดิลเวท น้ำหนักไม่เกิน 71 กก. ชาย
 6. ทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย ที่ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย