โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนโครงสร้างองค์กร และหลักเกณฑ์ วิธีการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนโครงสร้างองค์กร และหลักเกณฑ์ วิธีการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง
ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566


วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00น. ห้องประชุมบรีซฮิลล์ 2 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนโครงสร้างองค์กร และหลักเกณฑ์ วิธีการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง โดยอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ ของโครงการฯ มีรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการฯโดยพร้อมเพรียงกัน


ภาพโดย : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด