การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 56 “การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 56
“การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

The International and 56th National Graduate Research Conference
 (INGRC56): Lifelong Learning for Sustainable Development


การประชุมออนไลน์ 14 กรกฎาคม 2566
14 July 2023
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Graduate School, Roi Et Rajabhat University


เป้าหมาย

ผู้ร่วมโครงการจำนวน (คน)
1. นักศึกษาและศิษย์เก่า ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด50
2. คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด100
3. คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
100
4. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป50
รวม300

กลุ่มงานนำเสนอ

 1. กลุ่มศึกษาศาสตร์
 2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. กลุ่มบริหารธุรกิจ
 4. กลุ่มศิลปะและงานสร้างสรรค์
 5. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

1. การลงทะเบียนและชำระเงิน
    อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ระดับชาติ

ประเภทค่าลงทะเบียน/บทความ/คน
Online
10 มี.ค. – 22 พ.ค. 66
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายนอกหรือบุคคลทั่วไป3,000 บาท
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทนักศึกษาภายใน2,500 บาท
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยอาจารย์ บุคลากรภายใน2,500 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม500 บาท
มายเหตุ   การออกเกียรติบัตรจะออกตามรายชื่อผู้นิพนธ์บทความ

2. การลงทะเบียนและชำระเงิน
   อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ระดับนานาชาติ

ประเภทค่าลงทะเบียน
Online
10 มี.ค. – 22 พ.ค. 66
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายนอกหรือบุคคลทั่วไป4,000 บาท
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทนักศึกษาภายใน3,500 บาท
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยอาจารย์ บุคลากรภายใน3,500 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม1,000 บาท
หมายเหตุ การออกเกียรติบัตรจะออกตามรายชื่อผู้นิพนธ์บทความ โดยยึดรายชื่อผู้นิพนธ์ที่ปรากฏในบทความที่ส่งครั้งแรก

กำหนดการ

กิจกรรมกำหนด
เปิดรับ Full Paper ผ่านระบบ online และลงทะเบียนพร้อมชำระค่าใช้จ่าย10 มี.ค. – 22 พ.ค. 2566
ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข (ฉบับสมบูรณ์)ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2566
ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance Letter)ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2566
นำเสนอผลงานวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
เผยแพร่รายงานสืบเนื่องโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 56 
“การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
https://grad.reru.ac.th

หมายเหตุ

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิ กลั่นกรองบทความ (Peer reviewer) จำนวน 3 ท่าน /บทความ
 2. บทความที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดมีโอกาสได้รับการคัดเลือก ให้ตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 2 (โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของวารสารที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์)
 3. บทความที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในข้อ 2 จะลงใน Proceeding online
  • 3.1 ในกรณีที่บทความได้รับการคัดเลือกในข้อ 2 ผู้จัดประชุมฯ จะประสานสอบถามความประสงค์กับเจ้าของบทความอีกครั้ง
  • 3.2 ในกรณีบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในข้อ 2 ผู้จัดประชุมฯ จะไม่นำบทความ
   มาตีพิมพ์ในข้อ 3 เพื่อป้องกันการเผยแพร่ผลงานซ้ำซ้อน