นิทรรศการสินค้าชุมชน U2T The Best Product

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในช่วงการขยายระยะเวลาดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมไปถึงช่วยผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดสร้างรายได้ เพิ่มยอดขายให้ตำบล เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยได้กำหนดจัดกิจกรรม “นิทรรศการสินค้าชุมชน U2T The Best Product” ขึ้นในวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน จังหวัดร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจาก โครงการ U2T for BCG โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นผู้ดูแลและส่งเสริม จาก ทั้ง 131 ตำบล และคัดที่สุดของสินค้าที่ดีที่สุดและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ นำมาจำหน่ายภายในงาน ผู้สนใจ และอยู่ใกล้เคียง

สามารถเข้าร่วมงานและซื้อสินค้าเพื่อสนับสนุนชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 17.00 น. ของทุกวัน เริ่ม 17 – 19 มีนาคม 2566
ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน จังหวัดร้อยเอ็ด