นายเจริญ สีตาแสง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี Good Practice การพัฒนา soft skills

การประชุมสัมมนานิสิต นักศึกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565 และมีการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี Good Practice การพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขัน เรื่อง การอนุรักษ์ส่งเสริมหนังประโมทัยบ้านแต้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นำเสนอโดย นายเจริญ สีตาแสง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ขั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ทำให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ของระดับประเทศ


ข้อมูลจาก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
https://www.facebook.com/photo?fbid=618467963404216&set=pcb.618468303404182