รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต Download
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต Download
 3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต Download
 4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต Download
 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Download
 6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต Download
 7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต Download
 8. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต Download
 9. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต Download
 10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต Download
 11. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต Download

ที่มา : https://academic.reru.ac.th/2020/Page_New_Detail.php?NId=427&ItemId=RNew01