รับสมัครนักศึกษา-โครงการความร่วมมือทางวิชาการ-ยโสธร
รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 2