การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2565

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยรัตน์ ชารีแสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและสิทธิประโยชน์ การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรอาจารย์อรัญ อรัญมาตย์ จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี