โครงการและกิจกรรมตามแผน

 • โครงการและกิจกรรมตามแผน Download
 • โครงการจัดทำป้ายต่อต้านการทุจริต Download
 • รายงานโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง Download
 • แผน ITA 2563 Download
 • แผน ITA 2564 Download
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน Download
 • รายงานการสรุปผลการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2563 Download
 • แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2565 ฉบับทบทวน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
 • รายงานการสรุปผลการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2564 Download
 • รายงาน รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2564 Download
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นโยบายการบริหารความเสี่ยง Download
 • รายงานประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 Download
 • แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
 • รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ “รณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น” Download
 • รายการสรุปผลการดำเนินโครงการ “การสร้างความเข้าใจนเรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน” ประจำปี พ.ศ.2565 Download

Views : 6

ส่งข้อความ
กลับสู่ด้านบน