โครงการและกิจกรรมตามแผน

  • ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
  • แผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
  • รายงานโครงการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนทางจริยธรรม Download
  • รายงานโครงการ No Gift Policy Download
  • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566 Download
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21(328)/2565 Download
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(332)/2566 Download
  • การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 Download
  • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน Download