ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  1. รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Download
  2. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Download | ดูรายการทั้งหมด
  3. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Download
  4. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 Download
  5. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Download
  6. แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Download
  7. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
  8. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การใช้งานระบบ e-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) ที่มีการจัดซื้อครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท Download
  9. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Download