กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โครงสร้างหน่วยงานและการบริหารราชการกองกลาง

ฝ่ายธุรการ

เว็บไซต์ : https://at.reru.ac.th

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ https://personnel.reru.ac.th

ฝ่ายนิติการ

เว็บไซต์ : https://law.reru.ac.th

ฝ่ายการเงิน

เว็บไซต์ :

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ https://pr.reru.ac.th

ฝ่ายประกันคุณภาพ

เว็บไซต์ https://qa.reru.ac.th

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ

เว็บไซต์ :

ฝ่ายกิจการพิเศษ

เว็บไซต์ :

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เว็บไซต์ : https://council.reru.ac.th

ศูนย์นวัตกรรมและสื่อ

เว็บไซต์ https://r-cim.reru.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ https://cct.reru.ac.th

ศูนย์ภาษา

เว็บไซต์ :

ศูนย์วิทยบริการ

เว็บไซต์ https://lib.reru.ac.th