ที่ตั้งและรูปภาพ อาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย

กลุ่มอาคารหลัก

ลำดับหมายเลขอาคารชื่ออาคารรหัสประจำอาคารภาพอาคาร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณLP1 
อาคารบรรณราชนครินทร์AC2
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์IT3
กลุ่มอาคารเอนกประสงค์ 
– หอประชุม ๖๐ พรรษา มหวชิราลงกรณCH4
– อาคารทีปังกรวิยกิจST4
– อาคารศรีรัศมิ์ยุวชนSP4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา สมเด็จพระเพชรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีNU5
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีSC6
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิวBA7
อาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการEDU8
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม ๒๕๕๐CB9
๑๐อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพMD10

กลุ่มอาคารอื่น

ชื่ออาคาร รหัสประจำอาคาร ภาพอาคาร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด DS1 และ DS2
อาคารศูนย์อาหาร CT
อาคารอเนกประสงค์ MP
อาคารดนตรีและนาฏศิลป์ MU1
อาคารปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์ MU12
สนามกีฬากลาง SA
สระว่ายน้ำ SW
อาคารเทโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ EL2 และ EL2
อาคารศิลปศึกษา AR
กลุ่มหอพักนักศึกษา
– หอพักชายอินทนิล DO1
– หอพักหญิงการะเกด DO2
– หอพักหญิง A DO3
– หอพักหญิง B DO4
กลุ่มอาคารชั่วคราว
– อาคารชั่วคราว ๓ TB3
– อาคารชั่วคราว ๔ TB4
– อาคารชั่วคราว 5 TB5

Views : 530

ส่งข้อความ
กลับสู่ด้านบน