ที่ตั้งและรูปภาพ อาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย

รหัสอาคารอาคารหน่วยงาน
LP1อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณคณะนิติรัฐศาสตร์
AC2อาคารบรรณราชนครินทร์ศูนย์วิทยบริการ
IT3อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
CH4หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์หอประชุมใหญ่
SA4อาคารทีปังกรวิทยกิจอาคารสำนักกิจการนักศึกษา
SP4อาคารศรีรัศมิ์ยุวชนศูนย์กีฬา
NU5อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีคณะพยาบาลศาสตร์
SC6อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
BA7อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิวคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
EDU8อาคารคณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์
CB9อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550สำนักงานอธิการบดี/อาคารเรียนรวม
MD10อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพโครงการจัดตั้งคณะแพทย์
DS1 และ DS2โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
CTอาคารศูนย์อาหารอาคารศูนย์อาหาร
MPอาคารอเนกประสงค์หอประชุม
MU1อาคารดนตรี และนาฏศิลป์อาคารดนตรี และนาฏศิลป์
MU2อาคารปฏิบัติการดนตรี และนาฏศิลป์อาคารปฏิบัติการดนตรี และนาฏศิลป์
SAสนามกีฬากลางสนามกีฬากลาง
SWสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำ
EL1อาคารเทคโนโลยีไฟฟ้าอาคารเทคโนโลยีไฟฟ้า
EL2อาคารเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อาคารเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ARอาคารศิลปศึกษาอาคารศิลปศึกษา
DO1-4หอพักนักศึกษาหอพักนักศึกษา
TB 3-5อาคารชั่วคราว 3-4-5อาคารชั่วคราว 3-4-5