ที่ตั้งและรูปภาพ อาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย

กลุ่มอาคารหลัก

ลำดับหมายเลขอาคาร ชื่ออาคาร รหัสประจำอาคาร ภาพอาคาร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิรารงกรณ LP1 
อาคารบรรณราชนครินทร์ AC2
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ IT3
กลุ่มอาคารเอนกประสงค์  
– หอประชุม ๖๐ พรรษา มหวชิรารงกรณ์ CH4
– อาคารทีปังกรวิยกิจ ST4
– อาคารศรีรัศมิ์ยุวชน SP4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา สมเด็จพระเพชรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี NU5
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SC6
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว BA7
อาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการ EDU8
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม ๒๕๕๐ CB9
๑๐ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ MD10

กลุ่มอาคารอื่น

ชื่ออาคาร รหัสประจำอาคาร ภาพอาคาร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด DS1 และ DS2
อาคารศูนย์อาหาร CT
อาคารอเนกประสงค์ MP
อาคารดนตรีและนาฏศิลป์ MU1
อาคารปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์ MU12
สนามกีฬากลาง SA
สระว่ายน้ำ SW
อาคารเทโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ EL2 และ EL2
อาคารศิลปศึกษา AR
กลุ่มหอพักนักศึกษา
– หอพักชายอินทนิล DO1
– หอพักหญิงการะเกด DO2
– หอพักหญิง A DO3
– หอพักหญิง B DO4
กลุ่มอาคารชั่วคราว
– อาคารชั่วคราว ๓ TB3
– อาคารชั่วคราว ๔ TB4
– อาคารชั่วคราว 5 TB5
Message us
กลับสู่ด้านบน