ที่ตั้งและรูปภาพ อาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย


ลำดับหมายเลขอาคารชื่ออาคารรหัสประจำอาคาร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณLP1 
อาคารบรรณราชนครินทร์AC2
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์IT3
กลุ่มอาคารเอนกประสงค์
– หอประชุม ๖๐ พรรษา มหวชิราลงกรณCH4
– อาคารทีปังกรวิทยกิจST4
– อาคารศรีรัศมิ์ยุวชนSP4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา สมเด็จพระเพชรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีNU5
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีSC6
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิวBA7
อาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการEDU8
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐CB9
๑๐อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพMD10
ชื่ออาคารรหัสประจำอาคาร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดDS1 และ DS2
อาคารศูนย์อาหารCT
อาคารอเนกประสงค์MP
อาคารดนตรีและนาฏศิลป์MU1
อาคารปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์MU12
สนามกีฬากลางSA
สระว่ายน้ำSW
อาคารเทโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์EL2 และ EL2
อาคารศิลปศึกษาAR
กลุ่มหอพักนักศึกษา
– หอพักชายอินทนิลDO1
– หอพักหญิงการะเกดDO2
– หอพักหญิง ADO3
– หอพักหญิง BDO4
กลุ่มอาคารชั่วคราว
– อาคารชั่วคราว ๓TB3
– อาคารชั่วคราว ๔TB4
– อาคารชั่วคราว ๕TB5

รูปภาพแต่ละอาคาร และพิกัดแผนที่สำหรับการเดินทาง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (LP1)

ที่ต้องของหน่วยงาน
– ศูนย์วิทยบริการ

แผนที่ : https://goo.gl/maps/F942d8ocGStFZLKt7?coh=178571&entry=tt

อาคารบรรณราชนครินทร์

ที่ตั้งของหน่วยงาน
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
– คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– ศูนย์ภาษา
– ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

แผนที่ : https://goo.gl/maps/ggTAiK6v2j1GTjn56?coh=178571&entry=tt

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ที่ตั้งหน่วยงาน
– สำนักกิจการนักศึกษา

แผนที่ : https://goo.gl/maps/1NFaFkvVJsb3imML7

ST4

ที่ตั้งหน่วยงาน
– คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

แผนที่ : https://goo.gl/maps/fXKfkosJDjR89WAW7?coh=178571&entry=tt

ที่ตั้งหน่วยงาน
– ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพราชภัฏกรีนวิว (โรงแรม)
– คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

แผนที่ : https://goo.gl/maps/DcGepT2Ap1pHt8oM6?coh=178571&entry=tt

ที่ตั้งหน่วยงาน
– คณะครุศาสตร์

แผนที่ : https://goo.gl/maps/Db9DyrwmGoMwuSuV7?coh=178571&entry=tt

ที่ตั้งหน่วยงาน
– สำนักวิชาการและประมวลผล
– สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง, กองนโยบายและแผน)
– บัณฑิตวิทยาลัย
– ห้องประชุม

แผนที่ : https://goo.gl/maps/pXCM1fGh174Uf5xD8?coh=178571&entry=tt

ที่ตั้งหน่วยงาน
– โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
– ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนที่ : https://goo.gl/maps/8wB5ij2pgxZN9M4M9?coh=178571&entry=tt

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (DS1, DS2)

แผนที่ : https://goo.gl/maps/TAp8oFEfWFJYiAJ47

MU1-อาคารดนตรีและนาฏศิลป์
MU1-อาคารดนตรีและนาฏศิลป์
MU2-อาคารปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์

แผนที่ : https://goo.gl/maps/gzM3if1eYXd7Fzjs5

อาคารเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

แผนที่ : https://goo.gl/maps/MGZX8mk43P9jV5Q89

อาคารศิลปศึกษา

อาคารหลังใหม่ : https://goo.gl/maps/fRvVaYqadYtdBJXE6

ภาพโดย : ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
และเฟซบุ๊กแฟนเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสาระสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
https://www.facebook.com/RoiEtRajabhatUniversityRERU/posts/pfbid02fftMueXvGMm4h6JF1dAP23PrARMPG42FoaAP7z3wdtZVQFeZq1GGmQ51EyT3iUzrl

ส่งข้อความ
Skip to content