คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคลินิกจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด