รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่