ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ และ สาขา วิชาการพยาบาลชุมชน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด