ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดฝ่ายแผนงานและนโยบาย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดฝ่ายแผนงานและนโยบาย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด