ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะนิติรัฐศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะนิติรัฐศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้